استفاده از ژئوتکستایل برای جلوگیری از پدیده شناوری لوله های گاز

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور شدن خطوط لوله گاز در مسیر ﻟﺰوم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﻮﻃﻪ وری ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. استفاده از ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ به عنوان روش نوین در این زمینه که در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ استفاده شده و نتایج مناسبی داشته است پیشنهاد می گردد.

توضیحات خدمت

خطوط  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ  ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور شدن خطوط لوله گاز در این مناطق،   ﻟﺰوم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﻮﻃﻪ وری ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد.   در گذشته از راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، استفاده از ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ به عنوان روش نوین در این زمینه که در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ استفاده شده و نتایج مناسبی داشته است پیشنهاد می گردد.

کاسپین مهار آب (ژئوممبران، ژئوتکستایل، ژئودرین، دیمپل شیت، ژئوکامپوزیت، دستگاه جوش)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : ژئوسنتتیک، ژئوممبران HDPE، ژئوممبران PVC، چمن مصنوعی، ساخت استخر کشاورزی، ایزولاسیون تونل، ایزولاسیون فونداسیون، بام سبز ( روف گاردن )، ژئوتکستایل، واتراستاپ هیدروفیلی، ژئودرین ( لایه زهکشی )، ژئوممبران VLDPE، فیلتر خاک، ژئوممبران LLDPE، دیمپل شیت، دستگاه جوش ژئوممبران
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-88894961، 021-88894965، 021-88391724
بروز رسانی 9 هفته قبل